Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

 www.tennisterritory.com

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Właścicielem sklepu internetowego tennisterritory.com jest firma Sport Territory z siedzibą w Złotnikach, adres: 62-002 Złotniki, ul. Podgrzybkowa 6 B, tel. 531 471 332, bok@tennisterritory.com

wpisana do CEIDG pod numerem 

REGON: 3 8 0 4 7 9 3 2 4

NIP: 7 6 3 1 2 7 5 5 1 4

BDO: 000553201

 

DEFINICJE

 

1. BOK - Biuro Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient telefonicznie/mailowo/w drodze korespondencji pisemnej może uzyskać informacje na temat oferowanych Towarów, Sklepu, Regulaminu Sprzedaży oraz aktualnych Promocji;

2. Cena - Cena Towaru powiększona o ewentualne koszty transportu (uwzględniająca należne podatki – w tym VAT)  należna Sprzedawcy tytułem sprzedaży i dostarczenia Towaru do Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;

 

2a. Cena Towaru – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki – w tym VAT) należnego Sprzedawcy tytułem zrealizowania usługi lub sprzedaży Towaru prezentowanego w Sklepie;

 

2b. Cena katalogowa – określona w złotych polskich i podana przez producenta Towaru jako rekomendowana kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki – w tym VAT) należnego Sprzedawcy tytułem sprzedaży Towaru na rzecz Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;


2c. Najniższa cena – najniższa Cena Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki Ceny Towaru lub która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki (gdy dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni). Najniższą cenę podaje się w każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Towaru, obok informacji o obniżonej Cenie Towaru, stosownie do art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178);

 

3. Funkcjonalność – zdolność Treści Cyfrowej, Usługi Cyfrowej lub Towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia;


4. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Klientowi może zostać udostępniona możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu;

 

5. Klient - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin Sprzedaży;


6. Kod promocyjny - kod promocyjny wydawany przez Sprzedawcę uprawniający do nabycia Towarów oferowanych w Sklepie przy uwzględnieniu określonego rabatu procentowego lub kwotowego;

 

7. Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;


7a. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;


8. Konto Klienta lub Konto - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług/Umową Sprzedaży, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług.

9. Koszyk - usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie Kodów promocyjnych umożliwiających obniżenie Ceny, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym kosztów wysyłki) oraz dla użytkowników zalogowanych zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki;

10. Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Serwisu podczas tworzenia Konta przez Klienta;


11. Promocje - szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;

 

12. Regulamin Sprzedaży - niniejszy dokument, określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin Sprzedaży określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin Sprzedaży jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 344, z późn. zm.);


13. Serwis - platforma udostępniania Konta oraz Sklepu, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL: https://www.com;

14. Sklep - platforma dostarczania Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę;

15. Sprzedawca - Sport Territory z siedzibą w Złotnikach, adres: 62-002 Złotniki, ul. Podgrzybkowa 6 B, tel. 531 471 332, wpisana do CEIDG pod numerem REGON: 380479324, NIP: 7631275514, BDO: 000553201

 

16. Środowisko Cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej lub w celu korzystania z nich;


17. Towar - rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny;

 

18. Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu;

19. Treści Cyfrowe - treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Treści Cyfrowej, dotyczy to również Towaru, który służy wyłącznie jako nośnik Treści Cyfrowej, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia. Z kolei, ilekroć w Regulaminie mowa jest o Towarach, dotyczy to również Treści Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia;

 

20. Umowa o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych - umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczania przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych za zapłatą Ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Umowie Sprzedaży, dotyczy to również Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia;

 

21. Umowa o Świadczenie Usług - dokument w formie odrębnego regulaminu określający zasady korzystania z Konta oraz zasady świadczenia i korzystania z usług drogą elektroniczną oferowanych przez Usługodawcę na rzecz Klientów;


22. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny;

 

23. Usługa Cyfrowa – usługa dostarczana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta za zapłatą Ceny, pozwalająca Klientowi na:

wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,

wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi,

inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Towarach, dotyczy to również Usług Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia;


24. Usługodawca – Sport Territory z siedzibą w Złotnikach, adres: 62-002 Złotniki, ul. Podgrzybkowa 6 B, tel. 531 471 332, wpisana do CEIDG pod numerem REGON: 380479324, NIP: 7631275514, BDO: 000553201


25. Zamówienie - formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający poszczególne Towary oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

 

ZASADY OGÓLNE

 

1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać tylko poprzez stronę www.tennisterritory.com

2. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest zalogowanie się oraz podanie numeru telefonu i adresu e-mail.

4. Wszystkie ceny objęte ofertą są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

5. Dostarczany towar jest wolny od wad.

6. Do każdej przesyłki dołączamy fakturę VAT (faktura jest wysyłana drogą mailową na podany w zamówieniu adres email).

7. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty wydania towaru. Oświadczenie można złożyć wysyłając mail na adres bok@tennisterritory.com lub drogą pocztową na adres: Sport Territory, ul. Podgrzybkowa 6 B, 62-002 Złotniki. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na wskazany adres Sport Territory. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu 14 dni.

8. Informacje zawarte na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

9. Zapytania mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej bok@tennisterritory.com lub pod numer telefonu 531 471 332. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00.

 

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

Należność za towary zakupione w naszym sklepie internetowym można uregulować w następujący sposób:

Wpłata bezpośrednio przelewem na konto bankowe przed odbiorem towaru. Po złożeniu zamówienia, klient zostanie poinformowany o koncie bankowym, na który powinien zostać dokonany przelew. Nr konta do wpłat za zamówienia: PKO BP: 73 1020 4027 0000 1002 1478 7057

Za pobraniem przy odbiorze przesyłki - płatność regulowana u kuriera.

Wpłata poprzez system płatności PayU – szybki przelew, płatność kartą kredytową. Wygodna i natychmiastowa forma płatności, bez dodatkowych opłat. Jeśli płatność przebiega bez przeszkód, serwis przekaże informacje z potwierdzeniem zakupu. 

Płatność przed odbiorem towaru poprzez system płatności (PayU), to najszybszy i najpewniejszy sposób nabycia towaru. Dane kart kredytowych są w serwisie bezpieczne - użyte są tylko do obsługi danej transakcji, a połączenie przy płatności jest szyfrowane.

W trosce o bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w systemie płatności (PayU), obsługa sklepu może poprosić o weryfikację zamówienia opłaconego przez PayU - telefonicznie lub mailowo (poprzez adres e-mail klienta, podany w serwisie PayU).

Płatność kartą podarunkową - karta stanowiąca elektroniczny lub papierowy odpowiednik bonu towarowego, wydana na okaziciela, uprawniająca do realizacji o wartości równej nominałowi, wyrażonemu na karcie.

 

 

KOSZTY PRZESYŁKI

 

Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 300 PLN, dotyczy wszystkich zamówień bez względu na metodę płatności oraz sposób wysyłki, wyłącznie na terenie Polski.

Przesyłka poprzez Paczkomaty InPost przy zapłacie na konto bankowe przed odbiorem towaru (czas dostawy 1-2 dni roboczych). Wysyłka nastąpi po wpływie należności na nasze konto. Przesyłka Paczkomaty InPost nie obsługuje zamówień złożonych z wysyłką za pobraniem.
Koszt przesyłki – zgodnie z aktualnym cennikiem. Aktualne ceny podane są na stronie sklepu internetowego www.tennisterritory.com.

Przesyłka kurierska przy zapłacie na konto bankowe przed odbiorem towaru (czas dostawy 1-3 dni roboczych). Wysyłka nastąpi po wpływie należności na nasze konto.
Koszt przesyłki – zgodnie z aktualnym cennikiem. Aktualne ceny podane są na stronie sklepu internetowego www.tennisterritory.com.

Przesyłka kurierska za pobraniem (czas dostawy 1-3 dni roboczych), płatność regulowana u kuriera.
Koszt przesyłki - zgodnie z aktualnym cennikiem. Aktualne ceny podane są na stronie sklepu internetowego www.tennisterritory.com.

Przesyłka kurierska międzynarodowa za przedpłatą (czas dostawy 2-5 dni roboczych). Wysyłka nastąpi po wpływie należności na nasze konto.


Koszt przesyłki - zgodnie z aktualnym cennikiem. Aktualne ceny podane są na stronie sklepu internetowego www.tennisterritory.com.

 

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę. Czas realizacji zamówienia trwa od 1 do 3 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach czas realizacji zamówienia jest dłuższy niż 3 dni robocze. Informacja o szacunkowym czasie realizacji zamówienia jest podana na kacie produktu.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności na niedostarczenie przesyłki lub opóźnienia w jej doręczeniu z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego.

 

WARUNKI GWARANCJI I REKLAMACJI

 

Każdy zakupiony towar podlega 2-letniej gwarancji producenta:

Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

Gwarancja obejmuje usterki sprzętu wynikłe w trakcie prawidłowej eksploatacji lub spowodowane defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.

Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, obtarcia, rozcięcia itp.) oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.

Reklamacji może dokonać tylko zamawiający.

Zakupiony w sklepie towar może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru z pełnym wyposażeniem, wraz z dowodem zakupu lub jego kopią, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Sport Territory ul. Podgrzybkowa 6 B, 62-002 Złotniki, z dopiskiem „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia wniesienia reklamacji.

Wszelkie informacje dotyczące reklamacji kierowane będą na podany w zamówieniu adres e-mail. Status rozpatrywanych reklamacji oraz dodatkowe pytania można kierować bezpośrednio pod adres e-mail: bok@tennisterritory.com.

Informujemy, że produkty przesyłane w ramach reklamacji, muszą spełniać podstawowe wymogi higieniczne. Klient ma obowiązek przedłożyć reklamowany towar czysty, bez zabrudzeń oraz higienicznie nieszkodliwy, tj. również niewydzielający nieprzyjemnych zapachów. Reklamacja asortymentu przesłanego przez klienta, który nie przestrzega zasad higieny, nie zostanie rozpatrzona.

 

ZWROT I WYMIANA TOWARU

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty wydania towaru. Oświadczenie można złożyć wysyłając mail na adres bok@tennisterrory.com lub drogą pocztową na adres: Sport Territory ul. Podgrzybkowa 6 B, 62-002 Złotniki. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na wskazany adres Sport Territory.

Sport Territory oferuje wydłużenie terminu na wysłanie oświadczenia i do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu 30 dni.

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z odsyłanym produktem lub produktami Klient jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony towar posiada uszkodzenia mechaniczne lub gdy występują w nim braki elementów, które stanowią jego integralną część, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827).

Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.

Zarejestrowany klient posiada możliwość dokonania łatwego zwrotu przez Pocztę Polską. Koszt przesyłki przez Pocztę Polską zostanie potrącony od kwoty zwrotu. Klient wybierając ten sposób odesłania towaru do nas zgadza się na odliczenie kosztów przesyłki przez Pocztę Polską od przelewu zwrotnego.

Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem, formularzem zwrotu lub wymiany pobranym ze strony sklepu i dowodem zakupu lub jego kopią, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Sport Territory ul. Podgrzybkowa 6 B, 62-002 Złotniki, z dopiskiem „Zwrot” lub „Wymiana”.

Zwrotu lub wymiany może dokonać tylko zamawiający.

Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem oraz nie odbiera wysłanych do Paczkomatów.

W przypadku wymiany towaru na inny w tej samej cenie, należy zarezerwować wybrany towar na wymianę, dokonując w sklepie jego zakupu, wpisując w polu „Uwagi dla sklepu” adnotację: „Wymiana do zamówienia nr ...”. Następnie należy odesłać wymieniany towar na adres sklepu.

W przypadku wymiany towaru, uiszczona cena zostanie zaliczona na poczet ceny nowo zamówionego towaru, ewentualna różnica w cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Klienta lub zwrócona przez Sprzedawcę.

Jeśli towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest droższy od towaru zwracanego, wpłaty różnicy ceny Klient dokonuje na rachunek bankowy, który został wskazany w e-mailu stanowiącym potwierdzenie złożenia zamówienia. W tytule przelewu należy wpisać „Wyrównanie do zamówienia nr ...”. W przypadku gdy rachunek bankowy Sport Territory nie zostanie uznany kwotą stanowiącą różnicę ceny w ciągu 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia na wymianę, zamówienie zostanie anulowane a wartość za przysłany produkt zostanie zwrócona na konto bankowe Klienta.

Sport Territory realizuje wymianę wyłącznie jednokrotnie do danego zamówienia w terminie do 7 dni od daty doręczenia towaru objętego umową wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem wymiany.

Jeżeli Sprzedawca będzie zobowiązany do dokonania płatności na rzecz Klienta, bez względu na tytuł takiej płatności, w szczególności na skutek: dokonania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, dokonania przez Klienta nadpłaty, wzajemnych rozliczeń związanych z wymianą towaru lub towarów, płatność taka będzie dokonania wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez Klienta na formularzu zwrotu lub wymiany bądź w wiadomości e-mail wysłanej wyłącznie z adresu e-mail wskazanego w formularzu rejestracyjnym podczas procesu rejestracji.

W przypadku zamówienia rakiety tenisowej oraz usługi naciągania, nie ma możliwości zwrotu oraz wymiany rakiety tenisowej z założonym nie fabrycznym naciągiem.

 

Zwrotu produktów można dokonać samodzielnie lub pod adresem https://tennisterritory.com/zwrot

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).
Sklep internetowy www.tennisterritory.com chroni dane osobowe Użytkowników. Czytając, przeglądając, dokonując zakupów w sklepie internetowym www.tennisterritory.com, prenumerując Newsletter www.tennisterritory.com akceptujesz zasady zawarte w ochronie danych osobowych znajdującej się na tej stronie.

Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim, firmom ani organizacjom danych personalnych, czy adresowych klientów użytkowników www.tennisterritory.com.

Jeżeli kupujący wyrazi zgodę na otrzymywanie wiadomości z newslettera, zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości, informacji w których przedstawiamy nowości, promocje itp.

Informujemy, że zgodnie z Art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych klient ma pełne prawa wglądu, poprawiania i usunięcia swoich danych osobowych.

Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

 

SYSTEM RABATÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.TENNISTERRITORY.COM

 

Rabaty udzielane są wszystkim zarejestrowanym klientom sklepu internetowego www.tennisterritory.com. Aby skorzystać z rabatów wystarczy, że zalogujesz się na swoje stałe konto. Ceny pomniejszone o należny rabat są widoczne po dodaniu produktu do koszyka.


Zasady rabatów kumulacyjnych

RABAT 3%

Klienci sklepu internetowego www. tennisterritory.com, którzy dokonają i zrealizują zakupy powyżej 2500 PLN
otrzymają stały rabat przy następnych zamówieniach w wysokości 3%.

RABAT 6%

Klienci sklepu internetowego www.tennisterritory.com, którzy dokonają i zrealizują zakupy łącznie powyżej 6000 PLN,
otrzymają stały rabat przy następnych zamówieniach w wysokości 6%.

RABAT 8%

Klienci sklepu internetowego www.tennisterritory.com, którzy dokonają i zrealizują zakupy łącznie wyżej 10 000 PLN
otrzymają stały rabat przy następnych zamówieniach w wysokości 8%.

 

Na produkty oznaczone na stronie sklepu jako PROMOCJA oraz WYPRZEDAŻ, rabat kumulacyjny nie będzie naliczany.

 

Koszty dodatkowe, takie jak koszt transportu nie są wliczane do sumy wartości zakupów.

W przypadku zwrotu towaru, system odejmuje wartości za zwracane produkty, co ma wpływ na osiągane progi rabatowe.

W przypadku niewłaściwego naliczenia rabatu przez system, prosimy o skontaktowanie się z obsługą sklepu.

 

 

OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

  1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
  2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
  3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
  4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
  5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
  6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
  7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl